1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir UAB „EMKO“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes emko-online.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Užsakyti baldus svetainėje emko-online.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes emko-online.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje emko-online.lt tikslais.

4.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu. Pranešimas žodžiu negalioja.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve emko-online.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės emko-online.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

6.3.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu.

6.4. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos emko-online.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

7.4. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.

7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į emko-online.lt banko sąskaitą.

8.2. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.3. PVM sąskaitose – faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.2. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

9.3. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas. Kai pažeidimus ir kitus neatitikimus pastebėjote vėliau, reikia pranešti mums el. paštu arba paskambinti. Reikiamą dalį gamintojas įsipareigojęs pakeisti per 15-45 d. d. nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Jeigu nusprendėte, jog prekė, kurią įsigijote, Jums netinka ar nepatinka – turite teisę ją grąžinti. Apie tokį sprendimą per 14 dienų Jūs turite informuoti EMKO darbuotojus el. paštu info@emko.lt arba telefonu +370 65607456. Jums suteiksime visą reikalingą informaciją prekės grąžinimui įvykdyti.

10.2. Prekių grąžinimą iš kliento oganizuoja Pardavėjas, o kokybiškų, bet nepatikusių gaminių grąžinimo kaštus apmoka Pirkėjas.

10.3. Grąžinti galima tik kokybiškas, nenaudotas, nepraradusias prekinės išvaizdos prekes. Nustačius, kad grąžinta prekė buvo pažeista, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

10.4. Pinigai už grąžintas prekes per 15 dienų visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.5. Remiantis įstatymų numatyta tvarka (Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (žin., 2001, Nr. 58-2105), negrąžinamos ir nekeičiamos (kokybiškos ir nebrokuotos) šios interjero dekoravimo prekės:

• kiliminė danga

• baldai

• šviestuvai

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už emko-online.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.